جستجو

بازدید و رفع اشکال دستگاه مونی ویسکومتر MV2000

پس از اینکه حضور کارشناسان خارجی جهت رفع اشکال دستگاه مونی ویسکومتر مونسانتو (آلفا تکنولوژیز) یکی از شرکت های ساخت تایر بدون نتایج خاصی همراه بود، موضوع توسط کارشناسان این شرکت بررسی و پس از تشخیص عوامل خطا با مساعدت و همکاری پرسنل محترم و زحمتکش بخش فنی شرکت مربوطه بطور کامل رفع اشکال و […]