جستجو

سوابق

دستاورد مهمی که سالها حضوروفعالیت درواحدهای تولیدی وکارگاههای صنعتی برای ما به همراه داشت درک صحیح وشناخت دقیق مشکلات و مسایل این حوزه بویژه دربخش فنی است.

این شناخت به همراه نتایج حاصل ازتحقیقات آماری وبررسی های میدانی انجام شده موید این حقیقت  است که ادامه فعالیت دراین بخش مستلزم طراحی واجرای یک مکانیزم جدید و بکارگیری تکنولوژی بروزاست تا بطور تدریجی جایگزین روشهای سنتی گردد.تلاش داریم با فراهم نمودن کلیه تجهیزات سخت افزاری و منابع انسانی لازم این ایده را در شرکت بایا صنعت بارمان به تحقق رسانده وآنرا به بستری برای ارتیاط ساده ترو موثرترصاحبان  صنایع با خود  مبل سازیم.

افتخارما اینست که توانسته ایم در این سالها علاوه برمشق فنی وانجام تکالیف حرفه ای در حوزه ای مهمترچون روابط کاری با مشتریان نیز به سطحی ازدرک واحساس مسولیت برسیم که خود را ازمشکلات کارفرمایان و مشتریان جدا ندانسته ومنافع خود را درپیوند با منافع این عزیزان قرارداده ایم آموختیم ودرک کردیم

این فرهنگ مطالبی مهمترازاصول کاری وحرفه ای نیز به ما آموخته است هماننداینکه آداب پاسخگویی به یک مجموعه با ۱۰۰۰ نفرکارمند و کارگررا بدانیم ودرعین حال در حل مشکلات کارگاهی با ۱۰ نفر نیزبکوشیم.

هنگام نیاز مشتری به حضور فوری ما بابت انجام کار >زمان مناسبی برای ادای این جملات نیست

  1. این مشکل ما نیست /
  2. با اینکارچی به ما میرسه /
  • این موضوع درقرارداد نیست

چراکه مسایلی از این دست (مانند اختلاف مالی وابهام درمفاد قرارداد) بعدها با مذاکره قابل حل است.

" وارد بازی ای که درکش نمی کنیم نشویم حتی اگر می بینیم که آدم های زیادی از آن طریق پول به دست می آورند.  شناخت حقیقی وکامل صنعتمان کلید رسیدن به موفقیت است."

 … عصبانیت رئیس یک کارگاه و اصرار و عجله اش بابت تعمیر یک دستگاه شاید غیرمنطقی بنظر آید ولی قطعا دلیلی دارد که ما بی اطلاعیم. پس به جای مجادله بی حاصل با همکاری بیشتر او را یاری کنیم.

چگونه رئیس یا سرپرست فنی یک سایت که به دلایلی دور از واقعیت حضور ما را یک تهدید می پندارد با همدلی و هم فکری به دوستی خوب تبدیل کنیم که حتی کار با شرکت ما را تبلیغ کند.

شگفت آور نیست که پاداش چنین عملکردی برای ما اعتماد و اطمینان روز افزون مدیران و صاحبان صنایع بوده است به طوریکه در بسیاری ازموارد غیرکاری نیز ما را امین دانسته و طرف مشاوره خود قرار داده اند.

در زمینه انجام خدمات مربوط به رئومترهای آزمایشگاهی  در یک دهه اخیر بنا به درخواست کارفرمایان محترم حدود ۳۰۰ مورد مراجعه حضوری توسط پرسنل این شرکت به بیش از ۶۰ سایت تولیدی مجزا انجام شده است.

به استحضار بخشی از خوانندگان که تاکنون افتخار آشنایی نزدیکتربا آنها را نداشته ایم می رساند:

جهت تضمین کیفیت خدمات انجام شده علاوه برانجام دقیق مرحله خود کنترلی مطابق چک لیستهای طراحی شده, عملیات بازرسی و نظارت توسط مسئول ارشد (سوپروایزر) تعمیرات نیزدرصورت لزوم (برحسب میزان حساسیت و…) انجام خواهد شد.

باشد که در ادامه و تکمیل این راه سخت موفق باشیم.

در کنار شما هستیم.